printPDF

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2014

Per 1 januari 2014 bedraagt de Nederlandse bevolking 16,8 miljoen inwoners (voorlopig cijfer). Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

  • Bevolkingsomvang
Bevolking
Download figuurdata (MS Excel formaat)
  • Demografische druk
Bevolking
Download figuurdata (MS Excel formaat)

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2014 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 16,8 miljoen inwoners (CBS, 2014; voorlopig cijfer). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 55,1% tot 38,4%. De 'grijze druk' (de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar) is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 28,0% (CBS, 2013). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 66,4%.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,6 en vrouwen 83,3 jaar (CBS, 2012). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2013 bedroeg 7,57 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,80 miljoen op 1 januari 2013.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 499 op 1 januari 2014. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 271 inwoners/km2, Noord-Holland 1 026 inwoners/km2 en Utrecht 905 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (185 inwoners/km2), Friesland (193 inwoners/km2) en Zeeland (213 inwoners/km2).
  •  
Referenties en relevante info

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens

Omschrijving

Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, éénpersoonhuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Maandelijkse dataverzameling

Basistabel

StatLine: Bevolking kerncijfers; Kerncijfers van de bevolkingsprognose; Grootte en samenstelling van, en positie in het huishouden, Bevolking naar provincies

Geografisch verdeling

Nederland, landsdelen, procincies, COROP-gebieden, gemeenten

Andere variabelen

Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie

Verschijningsfrequentie

Maandelijks (voorlopige, definitieve), jaarlijks (voorlopige, definitieve)

Achtergrondliteratuur

Begrippenlijst bevolkingsstatistieken, Bevolkingsstatistiek, Huishoudensstatistiek,

Betrouwbaarheidscodering

A (integrale waarneming onder alle gemeenten)

Referentie van deze webpagina: CBS, PBL, Wageningen UR (2014). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2014 (indicator 0001, versie 15, 8 mei 2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Deel deze pagina: