printPDF

Energieverbruik door de industrie, 1995-2013

In 2013 (nader voorlopige cijfers) is 55 procent van de door de industrie verbruikte energiedragers ingezet als grondstof. Bijna driekwart van het energieverbruik in de industrie is toe te wijzen aan de chemische en farmaceutische industrie.

  • Naar energiedrager
Energieverbruik industrie naar energiedrager 1995-2013
Download figuurdata (MS Excel formaat)
  • Naar bedrijfstak
Energieverbruik industrie naar bedrijfstak 1995-2013
Download figuurdata (MS Excel formaat)
  • Naar inzet
Energieverbruik industrie naar inzet 1995-2013
Download figuurdata (MS Excel formaat)
  • 2013 naar inzet
Energieverbruik industrie naar inzet 2013
Download figuurdata (MS Excel formaat)

Ontwikkelingen verbruik naar energiedrager

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het verbruik van energiedragers. In 2013 is het verbruik van energiedragers door de industrie met 1,4 procent licht afgenomen in vergelijking met 2012. Tussen 1995 en 2013 is het verbruik van aardgas met een kwart afgenomen terwijl het verbruik van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten met bijna 90 procent toenam. Het totale verbruik aan energiedragers door de industrie groeide tussen 1995 en 2013 met 16 procent.

Ontwikkelingen energieverbruik naar bedrijfstak

De chemische en farmaceutische industrie is in 2013 verantwoordelijk voor 74 procent van het energieverbruik in de totale industrie. Tussen 1995 en 2013 is alleen het energieverbruik in de chemie en farmaceutische industrie gegroeid. In 2013 is het energieverbruik door deze bedrijfstak 36 procent hoger dan in 1995. Het energieverbruik in de andere bedrijfstakken van de industrie vertoont tussen 1995 en 2013 een dalende trend.

Ontwikkelingen energieverbruik naar wijze van inzet

Het omzettingssaldo van energiedragers in andere energiedragers is sinds 1995 afgenomen. Dit saldo betreft onder andere de omzetting van aardgas in elektriciteit, respectievelijk elektriciteit en warmte in warmtekrachtcentrales (WKK). De daling wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal warmtekrachtinstallaties dat in joint-ventures is ondergebracht sinds de jaren negentig steeds is toegenomen. Deze joint-ventures worden in het Compendium voor de Leefomgeving tot de energievoorziening gerekend en niet langer tot de industrie.
Ook het brandstofverbruik in ovens, ketels, kachels, en dergelijke is tussen 1995 en 2013 licht afgenomen.
Het verbruik als grondstof is tussen 1995 en 2013 met 58 procent fors toegenomen. In 2013 is er echter sprake van een daling met 1,2 procent ten opzichte van 2012.

Toelichting bij de grafieken

Het Compendium voor de Leefomgeving onderscheidt drie manieren hoe de energiedragers ingezet kunnen worden:
  • Verbruik als brandstof in ketels, kachels, enz. Dit is het energieverbruik voor verwarming, verlichting of als krachtbron voor auto's, machines en andere apparaten. De cijfers zijn exclusief het verbruik voor energieomzetting. Ook wel energetisch finaal verbruik genoemd.
  • Verbruik als grondstof. Dit betreft het verbruik van energiedragers voor het maken van producten die geen energiedrager zijn maar waar wel de energie in is opgeslagen. Een voorbeeld is het gebruik van aardoliegrondstoffen voor de productie van plastic. Ook wel niet-energetisch finaal verbruik genoemd.
  • Omzettingssaldo van energiedragers in andere energiedragers. Het omzettingssaldo is de inzet minus de productie bij de omzetting van de ene energiedrager in de andere. Bijvoorbeeld omzetting van aardgas in elektriciteit en warmte of de omzetting van aardoliegrondstoffen in aardolieproducten als benzine en diesel.
  •  
Referenties en relevante info

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.
Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door de industrie

Omschrijving

Ontwikkeling van het energieverbruik door de industrie naar energiedrager, bedrijfstak en wijze van inzet. Voor het meest recente jaar is het energieverbruik uitgesplitst naar bedrijfstak en wijze van inzet.
De gegevens 2013 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik (CBS, 2014)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, productie, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder de bedrijfstakken binnen de industrie).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012)

Opmerking

De cijfers over het energieverbruik door de industrie wijken af van de gegevens over deze sector in versie 16 van deze indicator. Dit heeft de volgende oorzaken:
1. In de vorige versie is alleen naar het verbruik van fossiele brandstoffen gekeken. In deze versie zijn gegevens opgenomen over alle energiedragers waardoor nu het totale energieverbruik door de industrie wordt beschreven.
2. In de huidige versie is de samenstelling van de industrie iets aangepast. De industrie omvat in deze versie de categorieën 10 tot en met 33 van de SBI 2008. In de vorige versie werden ook de cokesfabrieken en aardolie-industrie (categorie 192 van de SBI 2008) nog tot de industrie gerekend.
3. De indeling naar de wijze waarop de energiedragers zijn inzet is aangepast.
De gegevens zijn in deze versie gelijk aan die in de database StatLine van het CBS (CBS, 2013) en omvatten nu het totale energieverbruik door de industrie.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina: CBS, PBL, Wageningen UR (2014). Energieverbruik door de industrie, 1995-2013 (indicator 0017, versie 19, 29 september 2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Deel deze pagina: