printPDF

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2012

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

 199020002005*2010*2011*2012*
       
 PJ     
       
Totaal450532555558566557
       
Wegverkeer324383403413413407
w.v.personenauto's212242255261264260
 w.v.benzine138166172173177174
  diesel395570777777
  LPG352113111010
 lichte bedrijfsvoertuigen305059585756
 zware bedrijfsvoertuigen798583898785
 motor- en bromfietsen3,24,64,85,45,45,4
        
Overig verkeer90109113108114113
w.v.binnenscheepvaart 1)252826262830
 zeescheepvaart 2)475968667068
 visserij 2)12128,15,04,44,4
 luchtvaart 3)4,98,59,79,31010
 railverkeer 4)1,21,51,41,41,41,1
        
Mobiele werktuigen354139373937
w.o.landbouwwerktuigen151515151514
        
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI.CBS/CLO/mei14/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie. Tot en met 2009 bron NS. Voor 2010 zijn de data afkomstig van een nieuwe gegevensbron: VIVENS, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (zie technische toelichting).
* De gegevens vanaf 2002 zijn voor een groot deel schattingen op basis van eerdere jaren (zie ook het archief van deze indicator).

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2012 met een kwart toegenomen. In 2012 kwam meer dan 46% van het totale motorbrandstoffenverbruik voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 25%.
Als gevolg van de economische crisis is het verbruik sinds 2009 afgenomen. Dit geldt zowel voor de personenauto's als de bedrijfsvoertuigen. In 2012 nam het energieverbruik door het wegverkeer af (met 1,6%). Dit kwam vooral door minder benzineverbruik door personenauto's en minder dieselverbruik door zware bedrijfsvoertuigen. Bij het goederenvervoer per spoor nam het verbruik van dieselolie met een kwart af in 2012, vooral door het overschakelen op elektrische tractie. Bij de binnenscheepvaart was in 2012 een toename van het verbruik waar te nemen.
  •  
Referenties en relevante info

Referenties

  • CBS (2013). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van cijfers voor 2000

Basistabel

nvt

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

nvt

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies, zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Voor personenauto's zijn in 2013 zijn nieuwe verbruiksfactoren vastgesteld op basis van voertuiggegevens uit de database van de Nationale Autopas (NAP) en praktijkmetingen door TNO. De gegevens over het dieselverbruik voor railverkeer waren tot en met 2009 afkomstig van de NS. Deze gegevens bleken echter, doordat er vanaf 2006 meerdere exploitanten gebruik maakten van het spoor, steeds minder compleet. Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe gegevensbron: Vivens, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (http:www.vivens.info). De cijfers van 2006-2008 zijn gelijk gehouden aan 2005, en 2009 is geëxtrapoleerd.

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake).

Referentie van deze webpagina: CBS, PBL, Wageningen UR (2014). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2012 (indicator 0030, versie 20, 13 mei 2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Deel deze pagina: