printPDF

Zware metalen in landbouwgronden

 • Totaal
Totaal
 • As
Arseen
 • Ni
Nikkel
 • Cr
Chroom
 • Hg
Kwik
 • Pb
Lood
 • Cu
Koper
 • Cd
Cadmium
 • Zn
Zink

Ontwikkeling

Overschrijdingen van de streefwaarde komen voor in Zuidoost-Nederland voor cadmium en zink als gevolg van industriële activiteiten in het verleden in die regio. Verder komen in het westelijk veenweidegebied overschrijdingen voor van de streefwaarde voor cadmium, zink, kwik, nikkel, koper en lood, vooral als gevolg van de aanwezigheid van zogenaamde 'toemaakdekken' (oude stadscompost met hoge zware metaalgehalten).

Beleid

Het beleid is er op gericht om op lange termijn voor alle zware metalen in de bodem van het landelijk gebied de streefwaarde niet te overschrijden. De atmosferische depositie van zware metalen is de afgelopen decennia afgenomen door onder andere de sanering van de zinkindustrie in Zuid-Nederland en de invoering van loodvrije benzine. Ook zijn de zware metaalgehalten in veevoer en kunstmest afgenomen.

Relevantie

Hoge zware metaalgehalten in de bodem hebben een negatieve invloed op bodemecosystemen. Hoge (en toenemende) gehalten in de landbouwbodem kunnen bovendien een bedreiging gaan vormen voor de kwaliteit van landbouwgewassen (De Vries et al., 2001).
 •  
Referenties en relevante info

Referenties

 • Vries, W. de, P.F.A.M. Römkens, et al. (2001). Risico's van bodemverontreiniging in het landelijk gebied. Alterra rapport 244. Wageningen.
 • Groot, M.S.M., J.J.B. Bronswijk, et al. (1998). Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten 1995. RIVM (rapportnr. 714 801 024), Bilthoven.
 • Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB).
 • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG).
 • Drecht, G. van, L.J.M. Boumans et al. (1996). Landelijke beelden van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen gehalten en belasting. RIVM (rapportnr. 714 801 006), Bilthoven.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Zware metalen in landbouwgronden

Omschrijving

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van circa 3 200 locaties in Nederland en zijn verzameld binnen verschillende meetprogramma's in de periode 1960-1995 (Van Drecht et al., 1996). Door de trage veranderingen in het compartiment bodem kunnen waarnemingen uit een dergelijk lange periode gebruikt worden om een actueel beeld te geven.

Verantwoordelijk instituut

RIVM

Geografisch verdeling

Nederland

Referentie van deze webpagina: CBS, PBL, Wageningen UR (2012). Zware metalen in landbouwgronden (indicator 0266, versie 03, 10 juli 2012). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Deel deze pagina: