Publicaties

De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties zoals de Milieubalans, Natuurbalans en de Monitor Nota Ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze publicaties. Na het selecteren van een publicatie (zoals de Milieubalans 2009) krijgt u een lijst te zien van de indicatorpagina's uit het Compendium die gerelateerd zijn aan die publicatie.
Green Growth of the Netherlands 2015

Green Growth of the Netherlands 2015

8 december 2015
Op 4 december 2015 is de derde editie van de publicatie Green Growth in the Netherlands uitgekomen. De publicatie is als pdf terug te vinden op de website van het CBS, alsmede een visualisatie van de 36 indicatoren. lees meer
Nieuwe Living Planet-indicatoren op het CLO

Nieuwe Living Planet-indicatoren op het CLO

29 oktober 2015
In 2014 is op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) voor het eerst de Nederlandse Living Planet index (LPI) als indicator gepubliceerd. Op 29 oktober 2015 heeft het Wereld Natuur Fonds het rapport Living Planet Report – Natuur in Nederland gepubliceerd. De indicatoren uit dit rapport die de LPI-trends van verschillende onderdelen van de natuur weergeven, zijn nu ook in het CLO opgenomen. lees meer
CBS: Transport en mobiliteit 2015

CBS: Transport en mobiliteit 2015

2 juli 2015
CBS-publicatie met feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht naar verschillende aspecten lees meer
Monitor Duurzaam Nederland 2014

Monitor Duurzaam Nederland 2014

25 november 2014
De Monitor Duurzaam Nederland is een tweejaarlijkse publicatie met kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang. Daarbij wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de keuzes die wij als samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere termijn ook houdbaar is, en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld. lees meer
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

10 september 2014
De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze eerste (herhalings)meting geeft de situatie voor het jaar 2012, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000. Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en, voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte, de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. Het PBL heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). lees meer
Green growth in the Netherlands 2012

Green growth in the Netherlands 2012

13 november 2013
Op 13 november 2013 is het eerste exemplaar van de publicatie Green Growth in the Netherlands 2012 uitgereikt aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. lees meer
Kerncijfers over milieu, natuur en ruimte

Kerncijfers over milieu, natuur en ruimte

20 juni 2013
Deze publicatie biedt de belangrijkste cijfers over de Nederlandse leefomgeving. lees meer
Kwaliteit voor Later 2. Evaluatie waterkwaliteitsbeleid

Kwaliteit voor Later 2. Evaluatie waterkwaliteitsbeleid

21 december 2012
Het PBL evalueert in 'Kwaliteit voor Later 2' het waterkwaliteitsbeleid. lees meer
Balans van de Leefomgeving 2012

Balans van de Leefomgeving 2012

24 september 2012
Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. lees meer
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012

20 september 2012
De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012 geeft voor de 13 nationale belangen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) - aangevuld met de essentiële doelen uit Nota Mobiliteit en een selectie losgelaten doelen van de Nota Ruimte - de nulsituatie voor het jaar 2010, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000. lees meer
Groene groei 2011

Groene groei 2011

20 juni 2012
Op 20 juni is de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) van start gegaan. Een van de centrale thema's van de conferentie is groene groei: economische groei zonder nadelen voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. lees meer
Monitor Duurzaam Nederland 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011

5 september 2011
De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. De publicatie laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek ‘zorgen voor morgen’ bestaan. lees meer
Green growth in the Netherlands

Green growth in the Netherlands

31 mei 2011
De publicatie Green Growth in the Netherlands van het CBS wil qua beschikbaarheid van data een aanzet geven op de relatie tussen economische groei en ontwikkelingen op ons leefmilieu voor nu en voor toekomstige generaties. lees meer
Indicatoren voor provincies en gemeenten

Indicatoren voor provincies en gemeenten

10 mei 2011
In dit overzicht vindt u de provinciale en gemeentelijke data in het Compendium voor de Leefomgeving. lees meer
Balans van de Leefomgeving 2010

Balans van de Leefomgeving 2010

14 september 2010
De Balans van de Leefomgeving van het PBL evalueert het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte, zowel voor de zelfstandige sectoren als in samenhang. lees meer
Monitor Nota Ruimte 2010

Monitor Nota Ruimte 2010

25 mei 2010
De Monitor Nota Ruimte geeft een beeld van hoe zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte ontwikkelen. Met een 70-tal indicatoren wordt gemonitord of deze ontwikkelingen sporen met de doelen van de Nota Ruimte. De indicatoren worden geactualiseerd door PBL in samenwerking met het CBS en de Wageningen UR. lees meer
Monitor Nationale Landschappen 2009

Monitor Nationale Landschappen 2009

9 oktober 2009
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft samen met Alterra een nulmeting uitgevoerd van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. Deze indicatoren kunnen behulpzaam zijn bij het vastleggen van kernkwaliteiten in provinciale structuurvisies en gemeentelijke bestemmingsplannen. En bij het evalueren van beleidsdoelen voor het ruimtelijk beleid van verschillende overheden. lees meer
Milieubalans 2009

Milieubalans 2009

9 september 2009
De Milieubalans is de jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de huidige stand van zaken en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. lees meer
Natuurbalans 2009

Natuurbalans 2009

9 september 2009
De Natuurbalans is de jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de ontwikkelingen in de kwaliteit van natuur en het landschap in relatie tot het gevoerde beleid. lees meer
Monitor Nota Ruimte 2008

Monitor Nota Ruimte 2008

22 april 2008
De minister van VROM heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht de ruimtelijke ontwikkelingen te monitoren en deze af te zetten tegen de doelen van de Nota Ruimte. lees meer